Organisatie achter MVO Prestatieladder

De Foundation Sustained Responsibility (FSR) is de juridische eigenaar van de MVO Prestatieladder en beheert het copyright van deze norm door middel van gebruikersovereenkomsten. 

Wie is FSR?

De Foundation Sustained Responsibility draagt zorg voor secretariële ondersteuning, sluit licentieovereenkomsten met geregistreerde certificatie-instellingen en draagt bij aan de algemene belangenbehartiging van MVO wereldwijd.

Verder is de Foundation is opgericht om het College van Deskundigen te faciliteren. Het College van Deskundigen richt zich op de opzet, ontwikkeling en het onderhoud van de MVO Prestatieladder.

Het bestuur

Het bestuur van de Foundation wordt gevormd door:

College van Deskundigen

MVO Prestatieladder wil graag in contact blijven met belanghebbenden als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom heeft MVO Prestatieladder een College van Deskundigen in het leven geroepen.

De mensen uit dit College die de uitvoering van de norm begeleiden zijn werkzaam in organisaties die zich bezig houden met mensenrechten, vrede, veiligheid en milieu (NGO’s) of overheid. Bij de samenstelling van het College van Deskundigen wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van alle belanghebbenden.

De taak van het College van Deskundigen is om de certificerende instanties te informeren over het gebruik van MVO Prestatieladder. Daarbij kunnen zaken aan de orde komen als:

  • Wat moet er veranderd worden in de inhoud van de norm?
  • Welke eisen stel je aan de certificerende instanties en hun auditoren?
  • Hoe moet de norm getoetst worden, en hoe zie je daarop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt?
  • Hoe zie je erop toe dat het certificaat duidelijk en onderscheidend is naar de buitenwereld?