Hercertificatie

Als een bedrijf gecertificeerd is met de MVO Prestatieladder, betekent dit dat het bedrijf voldoet aan de eisen van de norm en haar MVO-prestaties op een juiste manier rapporteert. Een certificaat van de MVO Prestatieladder is geldig voor een periode van drie jaar, waarna het bedrijf opnieuw moet worden geauditeerd voor hercertificatie.

Voorbereiding op hercertificatie

Tijdens de hercertificatie-audit wordt opnieuw beoordeeld of het bedrijf nog steeds voldoet aan de eisen van de MVO Prestatieladder. Het is belangrijk dat het bedrijf tijdig begint met de voorbereidingen op de hercertificatie.

Een aantal tips om je voor te bereiden op hercertificatie:

Bekijk de eisen van de actuele norm
Bekijk de eisen van de MVO Prestatieladder en controleer of het bedrijf nog steeds voldoet aan deze eisen. Zijn er wijzigingen in de eisen sinds de laatste audit? Zo ja, hoe kan het bedrijf zich aanpassen aan deze wijzigingen?
Zorg voor heldere documentatie
Zorg dat alle documentatie up-to-date en goed gedocumenteerd is. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op MVO-beleid, procedures en instructies, risicoanalyses, actieplannen en rapportages.
Verzamel bewijsmateriaal
Verzamel bewijsmateriaal om aan te tonen dat de organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van de MVO Prestatieladder. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit rapportages, verslagen van overleggen, foto’s, facturen en andere relevante documenten.
Train je medewerkers
Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de eisen van de MVO Prestatieladder en weten hoe zij moeten handelen om aan deze eisen te voldoen. Organiseer bijvoorbeeld trainingen, workshops of interne communicatiesessies.
Voer interne audits uit
Voer zelf interne audits uit om te controleren of de organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van de MVO Prestatieladder en om mogelijke verbeterpunten te identificeren.
Plan een pre-audit
Plan een pre-audit met een externe partij om te kijken hoe de organisatie er voor staat en welke eventuele verbeterpunten er nog zijn. Dit kan helpen om mogelijke problemen tijdig te signaleren en op te lossen voordat de echte audit plaatsvindt.
Stel een auditteam samen
Stel een auditteam samen dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de audit en het begeleiden van de auditor tijdens de audit.

Terugblik op 3 jaar

Houd er rekening mee dat de auditor tijdens de hercertificatie-audit niet alleen kijkt naar de prestaties van het bedrijf in het afgelopen jaar, maar ook naar de gehele driejarige periode sinds de laatste audit. 

Tijdens de audit zal de auditor het bedrijf beoordelen aan de hand van de MVO Prestatieladder-eisen. Er zal worden gekeken naar de MVO-prestaties van het bedrijf, hoe deze prestaties zijn gerapporteerd, welke verbeteringen er zijn doorgevoerd en of het bedrijf voldoet aan de eisen van de norm. 

Als het bedrijf niet voldoet aan de eisen van de MVO Prestatieladder, krijgt het de mogelijkheid om de tekortkomingen te herstellen. Als het bedrijf na deze tweede beoordeling nog steeds niet voldoet aan de eisen van de norm, kan het certificaat worden ingetrokken.

Handig stappenplan

Door tijdig te beginnen met de voorbereidingen, heldere documentatie te hebben, medewerkers goed te trainen en interne audits uit te voeren, vergroot je de kans op een succesvolle hercertificatie-audit.

Speciaal voor de eerste certificatie hebben wij een stappenplan ontwikkeld. In 9 stappen wordt het certificeringsproces uitgelegd met slimme tips. Ook voor jouw hercertificering is dit handig om door te nemen.