Stel je doelen en bepaal een 0-punt

In de missie en visie van je organisatie heb je het op een hoog niveau al over MVO. Welke stappen je wilt zetten wordt verduidelijkt in je MVO-beleid. Door het prioriteren van thema’s wordt dit nog duidelijker en vervolgens is het tijd om de gekozen thema’s verder uit te werken in concrete - inhoudelijk te bereiken - doelstellingen.

 

Doelen in verhouding tot verwachtingen

Daarbij moet per materieel of relevant thema vastgesteld worden wat de ambitie en doelstelling is van de organisatie, in welke verhouding de doelstelling staat tot de verwachtingen van stakeholders en tot de huidige stand van zaken in de branche. Natuurlijk dient hierbij rekening te worden gehouden met relevante functies, relevante niveaus, complianceverplichtingen, kansen en risico’s.

 

SMART-methode

Deze doelen moeten bovendien consistent, meetbaar, gemonitord en gecommuniceerd worden. Een goede methode om heldere doelen vast te stellen is de SMART-methode:

  • Specifiek: is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar: onder welke meetbare / observeerbare voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel: is deze doelstelling acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch: is het doel haalbaar?
  • Tijdgebonden: wanneer moet het doel bereikt zijn?

Ken het startpunt

Om binnen gekozen thema’s iets te bereiken, moeten er concrete doelen worden gesteld, maar ook het startpunt moet bekend zijn en maatregelen moeten worden benoemd. Stel, je hebt als doel het terugdringen van de CO2-uitstoot met 50% binnen 5 jaar. Je kijkt naar mogelijke oplossingen – elektrische auto’s, groene energie, ledverlichting, etc. – maar om te weten of deze maatregelen effect hebben, is het ook belangrijk om de huidige stand van zaken van je CO2-uitstoot te weten. Want dan kun je voor de komende jaren het pad uitrekenen richting die 50% in 5 jaar tijd. Zo kun je ook jaarlijks de voortgang monitoren.