FAQ voor Certificatie-Instellingen

Vanuit het harmonisatieoverleg in maart dit jaar zijn diverse inhoudelijke vragen gekomen. In samenwerking met de adviserende leden van het College van Deskundigen is de eerste versie van een FAQ opgesteld.

Deze is akkoord gegeven door het College van Deskundigen en het bestuur. Daarmee is dit document integraal onderdeel geworden van de schemaeisen en dienen door de CI’s nageleefd te worden. Eind 2020 wordt versie 2 van dit document verwacht als antwoord op de vragen vanuit het CI-overleg gehouden op 19 augustus jl. Deze beide documenten zullen door de werkgroep Harmonisatie o.a. worden gebruikt voor het vormgeven van de cases voor de harmonisatie in maart 2021.